تحلیل فیلم Decision To leave

تحلیل فیلم  تصمیم به رفتن در دو قسمت (۱۱۰ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشد.  

150,000 تومان

تحلیل فیلم Eyes Wide Shut

تحلیل فیلم  چشمان کاملا بسته در دو قسمت (۱۴۸ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشد. این تحلیل در…

150,000 تومان

تحلیل فیلم Double Indemnity

تحلیل فیلم  غرامت مضاعف در دو قسمت (۱۴۵ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشد. برای دیدن بخشی از…

150,000 تومان

تحلیل فیلم Thirst

تحلیل فیلم عطش شاهکار پارک چان ووک در سه قسمت (۱۸۰ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشد. –…

150,000 تومان

تحلیل فیلم The tree of life

تحلیل فیلم درخت زندگی در دو قسمت (۱۵۰ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشد. این تحلیل در اسپات…

150,000 تومان

تحلیل فیلم Black Swan

تحلیل فیلم قوی سیاه درسه قسمت (۱۹۲ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشد. این تحلیل در اسپات پلیر…

150,000 تومان

تحلیل فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind

تحلیل فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک در دو قسمت (۱۳۵ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشدبرای دیدن…

150,000 تومان

تحلیل فیلم Oldboy

تحلیل فیلم oldboy در چهار قسمت (۱۹۰ دقیقه) تحلیل همراه با آموزش سینما می باشدبرای دیدن بخشی از جلسه تحلیل…

150,000 تومان