کارگاه عملی عکاسی

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل کارگاه عملی عکاسی عدد ثبت نام در دوره کارگاه عملی عکاسی با تدریس: بهرام خسروجردی…

5,000,000 تومان

کارگاه اجرایی بیان بصری در سینما

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل کارگاه اجرایی بیان بصری در سینما عدد ثبت نام در دوره کارگاه اجرایی بیان بصری…

4,500,000 تومان

دوره قصه گویی برای سینما

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل دوره قصه گویی برای سینما عدد ثبت نام در دوره کارگاه اصول قصه نویسی برای…

3,500,000 تومان

دوره تدوین

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل دوره تدوین عدد ثبت نام در دوره کارگاه عملی تدوین در سینما با تدریس: الناز…

6,000,000 تومان

دوره کارگردانی پیشرفته

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل دوره کارگردانی پیشرفته عدد ثبت نام در دوره دوره کارگردانی پیشرفته با تدریس مهدی اصغری…

7,000,000 تومان

دوره فیلمسازی اجرایی

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل دوره فیلمسازی اجرایی عدد ثبت نام در دوره دوره فیلمسازی اجرایی (کارگردانی) با تدریس مهدی…

8,000,000 تومان

دوره بازیگری و‌هدایت بازیگر

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل دوره بازیگری و‌هدایت بازیگر عدد ثبت نام در دوره دوره بازیگری و‌هدایت بازیگر با تدریس…

6,000,000 تومان

دوره فیلمنامه نویسی (حضوری)

صفحه نخست ویژگی ها سرفصل دوره فیلمنامه نویسی (حضوری) عدد ثبت نام در دوره دوره فیلمنامه نویسی با تدریس مهدی…

6,000,000 تومان