آموزشگاه سینمایی پلک (کلپ) با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر فرهنگی و هنری انجمن ایران و کامرون به عنوان یک مدرسه فیلمسازی معتبر و تخصصی سینمایی  در بخش سینه فونداسیون جشنواره کن فرانسه تایید شده است  و نام آموزشگاه در سایت جشنواره کن در بخش سینه فونداسیون قرار گرفته .

از این پس هنرجویان آموزشگاه با تایید آموزشگاه می توانند فیلم های خود را برای بخش سینه فونداسیون جشنواه کن که بخش ویژه ی دانشجویان سینمایی جهان در جشنواره کن فرانسه ارسال کنند.

حضور مدارس فیلمسازی در این بخش نیاز به تایید اساتید آموزشی ، موقعیت آموزشگاه و فعالیت های پژوهشی سینمایی موسسه دارد که آموزشگاه کلپ واجد این شرایط شناخته شده است.