آموزشگاه سینمایی کلپ دفتر فرهنگی و هنری انجمن ایران و کامرون به عنوان یک مدرسه فیلمسازی معتبر در بخش سینه فونداسیون جشنواره کن فرانسه تایید شد و نام آموزشگاه در سایت جشنواره کن در بخش سینه فونداسیون قرار گرفته است.

از این پس هنرجویان آموزشگاه با تایید آموزشگاه می توانند فیلم های خود را برای بخش سینه فونداسیون جشنواه کن که بخش ویژه ی دانشجویان سینمایی جهان در جشنواره کن فرانسه ارسال کنند.

حضور مدارس فیلمسازی در این بخش نیاز به تایید اساتید آموزشی ، موقعیت آموزشگاه و فعالیت های پژوهشی سینمایی موسسه دارد که آموزشگاه کلپ واجد این شرایط شناخته شده است.